Sep 28, 2023
Vad är organisationskultur?
Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som…

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår. Organisationskultur är därför en viktig aspekt att beakta för att förstå varför människorna i en organisation agerar och tänker som de gör, men även för att ha möjlighet att skapa en god och välfungerande organisationskultur. Men vad är egentligen organisationskultur?

Tre nivåer av organisationskultur

Det har genom åren uppkommit flera olika definitioner av organisationskultur, men centralt för de flesta definitioner är att organisationskultur innefattar upplevelser, åsikter och tankar som är gemensamma för flera personer i en organisation. Ett av de mest kända namnen inom organisationskultur är Edgar Schein (1991). Schein menade att organisationskultur består av tre olika nivåer. Den första nivån, som är basen i organisationskultur, är grundläggande antaganden. Det syftar till de uppfattningar och meningar som är så självklara att de tas för givna. Dessa framstår vanligen som sanningar och är därav svåra att ifrågasätta, vilket även är en anledning till att organisationskultur vanligen är svårt att förändra. Men vad exakt innehåller dessa grundläggande antaganden? Schein identifierade sju dimensioner som kan användas för att särskilja olika kulturer. Dessa är följande: hur förhållandet mellan organisation och omvärld uppfattas, vilken syn man har på människan, hur organisationen kommer fram till en sanning, hur organisationen betraktar tid, vilka antaganden som finns om den mänskliga naturen, hur man ser på relationer mellan människor och hur man ser på konflikter. Dessa sju kulturdimensioner har visat sig vara en utgångspunkt för att karakterisera kulturer.

Den andra nivån i Scheins modell är värderingar och normer. Värderingar talar om vad som är gott och önskvärt, vad som värdesätts och vad som önskas tas tillvara och befrämja. Värderingar är ofta en produkt av ens grundläggande antaganden. Finns det exempelvis ett grundläggande antagande om att människor är lata så kan det tyckas naturligt att anställda bör styras och kontrolleras. Ett problem är dock att det ofta tenderar att råda bristande överensstämmelse mellan vad en person säger och tror om de värderingar som styr hens beteende och de grundläggande antaganden som faktiskt styr beteende. Detta beror bland annat på att värderingar vanligen är mer synliga och medvetna, medan grundläggande antaganden är så givna att de inte ens reflekteras över. Vad gäller normer är de, som allmänt känt, oskrivna regler. Det som skiljer värderingar från normer är att medan värderingar är abstrakta ideal så är normer mer konkreta regler som förväntas följas. Tydliga normer bidrar till att reducera osäkerhet om hur man ska agera i olika situationer. Normer och värderingar spelar alltså en viktig roll i att bestämma vad som anses rätt och fel. Den sista och översta nivån är artefakter och symboler. Det innefattar alla de kulturella uttryck som går att uppfatta med sinnena. Det kan vara konkreta, fysiska föremål likväl som det kan vara språk och beteenden. Oavsett så är symboliska och expressiva former viktiga aspekter att beakta för att förstå hur organisationsmedlemmar tänker och agerar. Exempelvis kan en chef som går omkring “på golvet” signalera att det inte är stort avstånd mellan ledare och anställda. På samma sätt kan exempelvis en tavla med ett visst citat signalera vilket beteende och jargong som är okej.

Ledare är kulturbärare

Men hur utvecklas organisationskultur? Det finns flera aspekter som bidrar till att utveckla en organisationskultur. Några faktorer som spelar in i kulturens utveckling är omvärld, organisationsmedlemmarnas personlighet och beteende samt ledarskap. Forskning har visat att särskilt ledarskap är starkt sammankopplat med organisationskultur, vilket kan tyckas rimligt eftersom ledarskap påverkar i princip allt som sker i en organisation. Ledare är alltså kulturbärare. Det innebär även att ledare har en viktig uppgift i form av att agera i linje med önskad organisationskultur. Det är dock väsentligt att betona att likväl som att ledarskapet har en inverkan på kulturen så har även kulturen en inverkan på ledarskapet. Det finns ofta ett element av kulturell bestämning i ett ledarskap. Annorlunda uttryckt så överlappar ledarskap och organisationskultur varandra.

Så vad är organisationskultur?

Organisationskultur är den kultur som finns på en given arbetsplats, vilken består av kulturella betydelser som formar agerande, tänkande och känslor hos människorna i organisationen. Vill man förstå varför människor på en arbetsplats agerar, tänker och känner på ett visst sätt så är organisationskultur en viktig aspekt att beakta, analysera och förstå.

Om ni upplever att organisationskultur är något ni behöver hjälp med så är ni välkomna att kontakta oss!

Läs mer

Senaste artiklarna

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Uppsägningar och avskedanden är delar av arbetslivet som kan vara både känslomässigt utmanande och juridiskt komplexa, men ibland är de tyvärr nödvändiga för företagets fortsatta tillväxt och överlevnad. Vid avveckling av personal finns en rad olika delar att beakta...

read more
Så förstår du andra människor bättre

Så förstår du andra människor bättre

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför...

read more
Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Vad kan man som arbetsgivare göra för att främja hälsa och både bibehålla och stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande? Det finns flera olika delar som främjar...

read more
Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet? Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare? Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Föräldraledighetslagen (1995:584) innehåller ett antal regler som avser att reglera föräldraledighet. En aspekt som bör nämnas och överblickas vid...

read more
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

10 + 10 =