Oct 25, 2023
Systematiskt arbetsmiljöarbete – för en trygg och säker arbetsplats
Under hösten 2023 och våren 2024 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner för att kontrollera hur små och medelstora företag hanterar…

Under hösten 2023 och våren 2024 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner för att kontrollera hur små och medelstora företag hanterar sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Målet är att säkerställa att arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna och att de arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Om inspektören hittar brister i arbetsmiljön så informeras arbetsgivaren om dessa brister. Inspektören förklarar även vilka risker som är kopplade till bristerna och vilka arbetsmiljöregler som gäller.

Har du koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär kortfattat att undersöka arbetsmiljön, genomföra nödvändiga åtgärder och därefter följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. Företag med 10 eller fler anställda har lagkrav på att dokumentera allt arbetsmiljöarbete. Några av de viktigaste komponenterna i SAM inkluderar:

Arbetsmiljöpolicy
Företaget måste upprätta och dokumentera en arbetsmiljöpolicy som tydligt beskriver företagets mål och inriktning när det gäller arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyn ska vara skriftlig och tillgänglig för alla medarbetare.

Riskbedömning och åtgärdsplaner
Regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön måste genomföras och åtgärdsplaner ska skapas för att hantera de identifierade riskerna.

Skyddsombud
Företag med fler än 5 anställda ska välja ett skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. Är ni kollektivavtalsanslutna? Det är vanligen den fackliga organisation som har kollektivavtal på arbetsplatsen som utser skyddsombudet, oftast för tre år i taget. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen kan i stället arbetstagarna gemensamt utse ett skyddsombud. Vanligtvis är skyddsombud fackligt anslutna, men det finns inga sådana krav.

Medarbetarinflytande
Anställda ska ha möjlighet att påverka arbetsmiljön genom samråd och dialog med arbetsgivare.

Arbetsmiljöutbildning
Alla anställda ska få grundutbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose att utbildningen genomförs.

Skyddsronder
Regelbundna skyddsronder, där arbetsgivaren och skyddsombudet går igenom arbetsmiljön och identifierar eventuella brister, ska genomföras. Identifierade brister ska sedan åtgärdas.

Arbetsmiljödokumentation
Allt arbetsmiljöarbete, inklusive riskbedömningar, åtgärdsplaner och protokoll från skyddsronder, måste dokumenteras.

Följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Företag måste följa de specifika föreskrifter och regler som Arbetsmiljöverket fastställt och som är relevanta.

Företag med färre än 10 anställda

Företag med färre än 10 anställda behöver fortfarande följa arbetsmiljölagstiftningen, men det finns vissa skillnader och förenklingar jämfört med företag som har fler än 10 anställda. Nedan följer några punkter som är viktiga att tänka på för företag med färre än 10 anställda:

Arbetsmiljöpolicy
Det finns inget lagkrav på att upprätta en skriftlig arbetsmiljöpolicy för företag med färre än 10 anställda, men det är ändå en god idé att ha en sådan policy för att tydliggöra företagets mål och inriktning avseende en god arbetsmiljö.

Riskbedömning och åtgärder
Mindre företag måste fortfarande genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för en god arbetsmiljö. Det är viktigt att identifiera och åtgärda arbetsmiljörisker oavsett storlek på företaget.

Medarbetarinflytande
Det är först vid 50 eller fler anställda som det krävs ett formellt samråd med skyddsombud, men det är fortfarande av betydelse att skapa en kultur där medarbetare kan påverka arbetsmiljön genom dialog och feedback.

Utbildning
Det är av betydelse att även mindre företag tillgodoser att medarbetarna får nödvändig utbildning i arbetsmiljöfrågor. Utbildningsinsatsen kan givetvis anpassas efter behov och företagets storlek.

Följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Alla företag, det vill säga oavsett antalet anställda, är skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och regler.

Förebyggande arbete lönar sig

En trygg och säker arbetsplats är dock inte bara ett lagkrav utan det är även en nyckelfaktor avseende medarbetarnas välmående och produktivitet. Företag bör arbeta proaktivt avseende arbetsmiljöfrågor – förebyggande arbete är nyckeln! Genom att följa de riktlinjer och krav som gäller samt genomföra regelbundna kontroller och utbildning kan risken för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen minimeras.

Känner du dig osäker på om er verksamhet har allting på plats ifall Arbetsmiljöverket kommer och gör en inspektion? Välkommen att kontakta oss så bokar vi in ett möte.

Läs mer

Senaste artiklarna

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Uppsägningar och avskedanden är delar av arbetslivet som kan vara både känslomässigt utmanande och juridiskt komplexa, men ibland är de tyvärr nödvändiga för företagets fortsatta tillväxt och överlevnad. Vid avveckling av personal finns en rad olika delar att beakta...

read more
Så förstår du andra människor bättre

Så förstår du andra människor bättre

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför...

read more
Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Vad kan man som arbetsgivare göra för att främja hälsa och både bibehålla och stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande? Det finns flera olika delar som främjar...

read more
Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet? Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare? Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Föräldraledighetslagen (1995:584) innehåller ett antal regler som avser att reglera föräldraledighet. En aspekt som bör nämnas och överblickas vid...

read more
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

10 + 13 =