Göteborg

Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett verktyg som används av företag för att samla feedback från sina anställda.  

Medarbetarenkät

En undersökning för att mäta medarbetarnas engagemang och trivsel
Genom en enkät med ett batteri av frågor undersöka medarbetarnas åsikter och upplevelser kan företaget få en uppfattning om hur nöjda och engagerade medarbetarna är. Hög trivsel bland medarbetarna kan leda till ökad produktivitet, lägre personalomsättning och bättre arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning

Rådgivning till ledning och personalansvarig

Utvärdering av svar och resultat

Vi försöker alltid vara proffessionella, medmänskliga och autentiska. Har du frågor eller känner att något är oklart kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Medarbetarundersökning

Identifiera problem och förbättringsområden
Genom att fråga medarbetarna om deras synpunkter och erfarenheter kan arbetsgivaren upptäcka eventuella problem eller utmaningar på arbetsplatsen. Detta kan inkludera allt från brister i kommunikation och ledarskap till arbetsrelaterad stress eller resursbrist.

Stödja beslutsfattande
Resultaten från en medarbetarundersökning kan användas som underlag för att fatta

 

beslut kring personalpolitik, utveckling av företagskultur, strategiska förändringar och andra initiativ för att förbättra arbetsmiljön.

Öka kommunikationen och förtroendet
Genom att ge medarbetarna en möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor visar organisationen att den bryr sig om sina anställdas välbefinnande. Detta kan bidra till att öka förtroendet och lojaliteten gentemot företaget.

Rådgivning till styrelse

Står ert företag inför en spännande tillväxtresa och behöver vägledning och stöd under resan? Är ni i behov av rådgivning gällande arbetsmiljöarbetet? Har ni ett personalärende som ni inte vet hur ni ska hantera? Behöver ni rådgivning gällande komepetensförsörjning?

När HR-kompetensen saknas i er styrelse kan vi erbjuda rådgivning och stöd inför utmaningar, exempelvis tillväxtresor och personalrelaterade frågor.

AdwiseHR referens hällingsjö hus
AdwiseHR referens LUE-engineering
AdwiseHR referens campreq
AdwiseHR referens Biotech
AdwiseHR referens Rima

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel voluptas optio eum maxime unde et voluptates dolor et dolore adipisci qui velit voluptatem a autem quia! Aut saepe dolorum aut suscipit deserunt At vitae inventore est quia minima. Sed galisum neque quo veniam ipsa ut rerum voluptatibus 33 facere nisi eum beatae voluptatem! Sit corporis aliquam est quia iure et voluptas fuga.

Nam molestias totam non vitae ipsam ut quibusdam voluptatem. Et veniam ullam ut laudantium maxime ut quas veniam qui corporis eaque sit maiores facilis ea nihil unde qui perspiciatis autem. Et beatae voluptatibus et dignissimos quisquam in doloremque iusto sed facilis iste quo quia repudiandae!

Ut sapiente saepe qui nemo vitae ad delectus fugiat ex quia dignissimos. Aut voluptatem aliquam vel temporibus optio vel praesentium labore. Et quia temporibus qui accusantium dolore est tempora libero est sequi corrupti et dolores repudiandae.

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel voluptas optio eum maxime unde et voluptates dolor et dolore adipisci qui velit voluptatem a autem quia! Aut saepe dolorum aut suscipit deserunt At vitae inventore est quia minima. Sed galisum neque quo veniam ipsa ut rerum voluptatibus 33 facere nisi eum beatae voluptatem! Sit corporis aliquam est quia iure et voluptas fuga.

 

  • Någon form av statistik? 90% 90%
  • Risk Management 95% 95%
  • Business Financing 80% 80%

Professionellt, medmänskligt autentiskt

Översyn av arbetsmiljön 

Arbetsmiljöarbetet kan vara svårt – både att hinna med och att ha kunskap om vilka åtgärder som krävs enligt lag. Vad innefattas egentligen i begreppet arbetsmiljö? Vilket ansvar har arbetsgivare? Vilket ansvar har arbetstagare? Har olika företag olika ansvar?

Vi kan genomföra en översyn av er arbetsmiljö och därefter informera er om vad som saknas eller vad som behöver ändras för att ni ska uppfylla de lagkrav som finns på en god arbetsmiljö. Vi vill hjälpa er att skapa en god arbetsmiljö!

Fast man vänder dem färgmässigt eller något

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel voluptas optio eum maxime unde et voluptates dolor et dolore adipisci qui velit voluptatem a autem quia! Aut saepe dolorum aut suscipit deserunt At vitae inventore est quia minima. Sed galisum neque quo veniam ipsa ut rerum voluptatibus 33 facere nisi eum beatae voluptatem! Sit corporis aliquam est quia iure et voluptas fuga.

Nam molestias totam non vitae ipsam ut quibusdam voluptatem. Et veniam ullam ut laudantium maxime ut quas veniam qui corporis eaque sit maiores facilis ea nihil unde qui perspiciatis autem. Et beatae voluptatibus et dignissimos quisquam in doloremque iusto sed facilis iste quo quia repudiandae!

Ut sapiente saepe qui nemo vitae ad delectus fugiat ex quia dignissimos. Aut voluptatem aliquam vel temporibus optio vel praesentium labore. Et quia temporibus qui accusantium dolore est tempora libero est sequi corrupti et dolores repudiandae.

  • Någon form av statistik? 90% 90%
AdwiseHR referens hällingsjö hus
AdwiseHR referens LUE-engineering
AdwiseHR referens campreq
AdwiseHR referens Biotech
AdwiseHR referens Rima

Avveckla personal

Det finns flera olika aspekter som ska beaktas vid avveckling av personal. Vad anger de arbetsrättsliga lagar som ska tas hänsyn till? Hur bör processen hanteras för ert företags fortsatta välmående och employer branding? Vad bör beaktas för att avslutet ska ske på ett professionellt, respektfullt och medmänskligt sätt?

Låt oss hjälpa er – så kan ni känna er trygga med att processen sker på ett medmnskligt och professionellt sätt samt i linje med arbetsrättsliga lagar!

Vanliga frågor

F.A.Q.

Hur kan jag utveckla mina anställdas kompetens?

Det kan ske genom att erbjuda seminarier, workshops eller utbildningsprogram, men det är även viktigt att främja en kultur av kontinuerligt informellt lärande. Ta vara på de korta pratstunderna som sker i vardagen!

En ytterligare aspekt av betydelse är feedbeck. Medarbetarna behöver informeras om vad de kan utveckla och hur de kan utvecklas. Annorlunda uttryckt innebär det att både informera om vad som kan förbättras för att därefter ge verktygen som behövs för att sedan kunna förbättra.

Det finns alltså flera olika sätt att arbeta med kompetensutveckling, men gemensamt för samtliga sätt är just betoningen på ordet utveckling och utveckling betonar i sin tur lärande. Det innebär således att för att utveckla medarbetarna så bör de lära sig något nytt!

Vill du ha hjälp med kompetensutveckling? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad är en medarbetarundersökning?

En medarbetarundersökning är en metod som används av organisationer för att samla in feedback och bedöma medarbetarnas åsikter, upplevelser och behov inom arbetsplatsen. Syftet med en medarbetarundersökning är att få insikt i hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, arbetsbelastning, ledarskap, kommunikation, företagskultur och andra relaterade faktorer.

Dessa undersökningar kan genomföras på olika sätt, inklusive enkäter, intervjuer eller fokusgrupper. Vanligtvis är undersökningen anonym för att uppmuntra ärliga svar och för att medarbetarna ska känna sig trygga att uttrycka sina åsikter.

Resultaten från medarbetarundersökningen kan användas av ledningen och HR-avdelningen för att identifiera områden i behov av förbättringar samt för att utveckla strategier och åtgärdsplaner för att skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö.

Vilka lagar och föreskrifter gäller för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö?

Den mest centrala lagen gällande arbetmiljö är arbetsmiljölagen (1977:1160), men det finns fler lagar och föreskrifter som ska beaktas. Vilka åtgärder som krävs beror dock på företagets omständigheter.

Vill ni ha hjälp med vad ni behöver arbeta med inom arbetsmiljöomårdet på ert företag? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Hur rekryterar jag bäst lämplig personal?

Rekrytering kan vara svårt. Det finns flera olika delar som ska tas hänsyn till för att få en lyckad rekrytering. Vilken kompetens behöver ni idag – och inom en snar framtid? Hur sker en intervju på bästa sätt? Vad återstår när rekryteringsprocessen är avslutad? 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er beroende på ert behov!

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

9 + 15 =