Jul 25, 2022
Attityder – ett arbetsmiljöproblem
Att tillåta taskiga attityder och ”ohyfsat” beteende är en kostsam historia och är en bidragande orsak till många…

Att tillåta taskiga attityder och ”ohyfsat” beteende är en kostsam historia och är en bidragande orsak till många arbetsmiljöproblem. Förutom den skada det orsakar den enskilde individen, kostar det i sämre effektivitet, förlorade affärer, sjukskrivningar, personalomsättning, sämre arbetsgivarvarumärke m.m. listan kan göras lång. Dagens artikel är skriven tillsammans med Claes Högberg på www.attityder.nu där vi försöker beskriva vad som menas med attityder, samt vilka effekter det har på vår arbetsmiljö.

Vad menas med attityd?

Inom psykologin definieras attityd – en persons medvetna eller omedvetna, öppet eller dolda, kognitiva eller emotionella inställning till något. Attityder kommer ofta från inlärning eller tidigare erfarenheter vilket innebär att våra attityder är öppna för förändring – alla kan arbeta med sina attityder!

Attityder kan förklaras genom att utifrån en kunskapsstyrd och/eller känslostyrd företeelse så skapas ett visst beteende. En känsla du har kan ändras med kunskap och kunskapen du har kan ge ett ändrat beteende om du får en annan känsla för företeelsen. Exempelvis någon påpekar ett problem, ett problem som du kanske inte kan relatera till så du reagerar med likgiltighet, men när en känsla till problemet beskrivs kanske du helt plötslig känner obehag vilket leder till en ny attityd till problemet, som i sin tur kanske leder till ett förändrat beteende genom att du engagerar dig och vill hjälpa. Attityder styr vårt sätt att handla och skapar både positiva och negativa beteenden.

Oönskat beteende och konsekvenser?

Som arbetsgivare är du ansvarig att skapa en god arbetsmiljö och som arbetstagare är du skyldig att agera efter riktlinjer, policys och värderingar som är satta i verksamheten. Några negativa beteenden som många av oss varit med om i yrkeslivet kan bland annat vara nedlåtande- och gränsöverskridande kommentarer, bortförklaringar, frustration/ilska härskartekniker, ignorans och ryktesspridning m.m. Forskningen säger att om dessa attityder accepteras så är det MYCKET smittsamt. Det är lätt hänt att arbetsplatser hamnar i en negativ spiral med hög personalomsättning och höga sjuktal på grund av att grundorsaken varken utreds eller hanteras. Oönskade beteenden brukar skämtas bort eller accepteras vilket vi tror beror på att det saknas verktyg och kunskap kring hur vi aktivt kan arbeta med dessa negativa beteenden.

Hur ska du tänka som ledare?

Som ledare är det viktigt att vara tydlig med vilka beteende som är önskvärda, att värderingarna inte bara står i ett dokument utan också efterlevs, att agera omgående om det inte efterlevs. Att vara konflikträdd är ingen bra egenskap och har du sådana problem behöver du få både kunskap och stöd för att utveckla din förmåga att hantera dessa situationer. Att ha en nolltolerans mot tystnadskultur och låta allt komma upp på bordet är avgörande.

På samma sätt som vi behöver agera när negativa beteenden uppstår behöver du som ledare också premiera och uppmärksamma goda prestationer och beteenden. Det är av yttersta vikt att skapa en kultur där konstruktiv feedback efterlevs och det är en nyckel för att lyckas skapa en sund arbetsplats. Reflektera även över vilka beteenden premierar du som ledare?

Det börjar med att öka medvetenheten!

Genom att reflektera över hur ditt handlande påverkar din omgivning är en viktig förutsättning för att börja arbeta med dessa frågor. Att öka medvetenheten hur du som ledare genom ditt handlande skapar förutsättningar för ett önskvärt respektive icke önskvärt beteende på en arbetsplats, för att sedan aktivt arbeta med dessa frågor i grupp och enskilt. Utifrån ett arbetsrättsperspektiv är det också viktigt att du som arbetsgivare dokumenterar och gör dina medarbetare medvetna om ett visst beteende är icke önskvärt och ge möjlighet att förbättra sitt beteende. I vissa fall är tyvärr uppsägning pga personliga skäl det enda alternativet och då har du som arbetsgivare bevisbördan att medarbetaren varit medveten om det icke önskvärde beteendet, haft möjlighet till förbättring samt hur detta skadat företaget.

Sammanfattningsvis vad händer om ni som arbetsgivare inte arbetar med dessa frågor?

• Ni fullgör inte ert arbetsmiljöansvar
• Risk för ohälsa och sjukskrivningar
• Svårigheter att behålla personal, hög personalomsättning
• Förlorad produktivitet och engagemang vilket kan ge er kundförluster
• Påverkar er arbetsgivarvarumärke negativt – svårigheter att rekrytera och attrahera

❗️Kom ihåg att en hälsofrämjande, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö är en investering för framtiden. Det skapar grunden för ett hållbart arbetsliv där vi rädd om varandra och skapar förståelse för både ”affären” och  för våra kunder, vilket leder till en hållbar tillväxt för ert företag, men också för samhället i stort❗️

Claes Högberg har tagit fram en effektiv och beprövad metod som är godkänd av Almi tjänsteinnovation – Attityder och Arbetssätt, som även efter genomlysning av tillväxtverket fått benämningen ”potential som tillväxtbolag.”

Att arbeta med dessa frågor är grundläggande för att skapa en sund och hållbar arbetsplats därför har AdwiseHR och attityder.nu ett samarbete och är certifierade i metoden. Attityder och Arbetssätt är en konkret hjälp att hitta och sätta ord på de attityder som finns på arbetsplatsen, hantera dem samt skapa en positiv feedbackkultur. 

Arbetsmiljö-attytider-AdwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Vad är organisationskultur?

Vad är organisationskultur?

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår....

read more
Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering

Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

10 + 11 =